Fjäderpinnharvar

Multiva fjäderpinnharvar - för krävande förhållanden

Med Multiva-harvarna skapar man grunden för en lyckad skörd. De lämpar sig flexibelt för olika slag av såmetoder och uppfyller moderna gårdars krav. I Multiva harvarna förenas effektivitet, hållbarhet och ekonomi.

 

Multiva-harvarnas funktionsprincip

  • Multiva fjäderpinnharvarna är utvecklade för att skapa en jämn bearbetningsbotten och åkeryta, en bra grynstruktur och en regelrätt grynfördelning
  • En jämn bearbetningsbotten uppnås med effektiva och aggressiva nya generationens Multiva Terra -seriens pinnar vars geometri, spetsvinkel och fjädringsegenskaper tillsammans garanterar marknadens bästa resultat vad bearbetningsbottnens jämnhet beträffar.
  • Multiva harvarnas sönderdelningsförmåga baserar sig på aggressiv teknik med flera plankor, där Multiva alltid har varit föregångare, samt på ett omfattande urval av ribbvältar
  • En högklassig efterharv ger ytan en god finish och lämnar en regelrätt grynfördelning.

 

Tre moderna modellserier

  • Optima T - konkurrenskraftig modellserie för medelstora gårdar och varierande jordarter
  • TopLine Cross - effektivitet för lerjordar
  • TopLine Super XL - mångsidig effektharv

 

Regelrätt pinne

Multiva TerraFlex -pinnen är styv, hållbar och bibehåller sitt arbetsdjup väl. Tack vare sin optimerade geometri stiger pinnen knappast alls uppåt från arbetsdjup vid fjädring. Djupvariationen p.g.a. jordmånsvariationer är därför synnerligen liten.

Multiva TerraSuper -pinnen är till materialtjockleken stark och mycket robust. Med pinnen uppnås en jämn bearbetningsbotten och ett bra bearbetningsresultat oberoende av jordart. Multiva TerraSuper -pinnens utmärkta bearbetningsegenskaper utnyttjas i Multiva TopLine -harvarna med vilka såbearbetningen också kan göras direkt i stubben.

Robusta och tätt sittande pinnar bearbetar en jämnare såbotten även i hård jord och håller sitt djup också i extrema förhållanden. Så skapar man bästa förutsättningar för brodduppkomst.

 

Praktisk justering av arbetsdjup 

Multiva-harvarnas djupreglering har förnyats. Den nya justeringen sker lätt med mekaniska justeringsplattor. Tack vare hydraulikkrets med dubbel låsventil är djupregleringen säker och pålitlig och harvens läge kan inte förändras exempelvis på grund av läckage i traktorhydrauliken.

 

 

 

Multiva S-pinne - forskat jämn bearbetningsbotten

Man har i Finland vid lantbruksteknologiska institutionen för Helsingfors Universitet undersökt bearbetningsbottnens jämnhet efter S-pinnar samt faktorer som inverkar på jämnheten. Vid undersökningen granskade man S-pinnarnas fjädring vid belastning samt den bearbetningsbotten som pinnarna åstadkom i praktiken. I den här underökningen konstaterades speciellt Multiva-pinnarnas jämnaste arbetsdjup vid belastning samt den jämnaste bearbetningsbottnen.

 

Utmärkt öppen konstruktion

Man har fäst speciell uppmärksamhet på harvarnas öppna konstruktion.  TopLine-harvarna har exempelvis alltid åtta pinnrader och 65 mm:s pinnindelning som standard. Därmed bibehålls harvens öppna konstruktion utmärkt trots ett ökat pinnantal. Man har också fäst uppmärksamhet på efterharvens funktion. Den böjda pinnen garanterar en bra genomsläpplighet och samlar inte växtrester. Efterharvens läge kan också justeras mångsidigt. Efterharven kan antingen stödas eller tryckas ned enligt kraven för genomsläpplighet och bearbetningseffekt.

Multiva-harvens pinnar är fördelade på sju, åtta eller till och med nio axlar.

 

Hållbara lager

Multiva-harvarnas boggiekonstruktion är förverkligad med hållbara, koniska rullager. Också hjulnaven är utrustade med rejält dimensionerade koniska rullager.

 

Vridstyv och stark ram

Multiva-harvarna har en ram med två eller tre grova tvärgående balkar och 60 mm:s pinnaxlar. Dubbel- eller trippelbalkkonstruktion och robusta pinnaxlar i kombination med Double Grade specialstål ökar ramens vridstyvhet och harvens brukstid betydligt. I TopLine Cross och TopLine Super XL -harvarna är rambalkarnas höjd 120 mm, vilket i praktiken innebär 54 % starkare ramkonstruktion jämfört med användning av 100 mm:s rambalkar. 

 

Effektiv frontlamellplanka med dubbelt slitstål

Alla harvar är standardutrustade med hydrauliskt justerbar frontlamellplanka. Med hjälp av lamellernas unika dubbla slitstål uppnår man en utmärkt sönderdelning av kokor och nedträngning i hård jord. Dubbelstålen släpper igenom växtrester och sönderdelar dem ytterligare.

 

Effektiv bakplanka

Vid planeringen av plankorna har man fäst speciell uppmärksamhet på bearbetningseffekt och justeringens lätthet. Den bakre lamellsladdplankan som kan fås som extra utrustning till samtliga harvmodeller ökar betydligt harvens utjämnings- och sönderdelningsförmåga. Sladdplankornas lägesreglering är hydraulisk och deras inbördes förhållande kan justeras.