Myynti- ja toimitusehdot

Dometal Oy:n myynti- ja toimitusehdot 1/2023

1. Soveltamisala

Näitä yleisiä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Dometal Oy:n tai sen tytäryhtiön Multiva Magyarország Kft.:n myymien tuotteiden ja varaosien  tarjouksiin, tilauksiin ja sopimuksiin, elleivät osapuolet ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. Nämä ehdot ovat ensisijaisia kaikkiin ostajan yleisiin ostoehtoihin nähden riippumatta siitä, onko ostaja lähettänyt ostotilauksensa tai tällaiset ehdot. Ostajan tilauksen täyttäminen ei tarkoita minkään ostajan ehtojen hyväksymistä, eikä sen tarkoituksena ole muuttaa tai muuttaa näitä ehtoja. Tekemällä tilauksen tai hyväksymällä myyjän tarjouksen ostaja hyväksyy nämä ehdot alla esitetyllä tavalla.

2. Kaupan päättäminen

2.1 Tarjous
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa ole toisin mainittu.

2.2 Sopimuksen syntyminen
Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran. Ostajan on tarkastettava 7 päivän kuluessa tilausvahvistuksen saatuaan että se vastaa tilausta. Ostajan tilauksen poiketessa myyjän tarjouksesta, kaupan katsotaan syntyneen myyjän tarjouksenmukaisin ehdoin, ellei myyjä ole kirjallisesti muuta vahvistanut.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1 Toimitusaika
Myyjä antaa arvion toimitusajankohdasta ja myyjällä on oikeus muuttaa arviota ilmoittamalla siitä ostajalle alla kohdan 3.6. mukaisella tavalla. Myyjällä on oikeus olla toimittamatta tavaraa jos ostaja laiminlyö:
a) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun suorittamisen myyjälle
b) ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisen myyjälle.

3.2 Toimitusehdot
Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan Incoterms 2020 -ehtoja tai mitä tahansa sen tarkistettua versiota, joka on voimassa sopimuksen tekohetkellä. Mikäli toimituslausekkeesta ei ole sovittu, tavara on ostajan noudettavissa myyjän varastolla sovittuna päivänä tai ajanjaksona tai jos aikaa ei ole määrätty, kohtuullisen ajan kuluessa.

3.3 Vaaranvastuun siirtyminen
Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.

3.4 Takuu
Myydylle uudelle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita. Mikäli kaupan kohteena on käytetty tavara, sille annetaan korjaustakuu vain, jos siitä on erikseen kirjallisesti sovittu. Myyjän takuuvastuu rajoittuu vain tavaran korjaamiseen takuuehtojen määrittelemällä tavalla.

3.5 Tavaran ominaisuudet
Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti. Myyjä ei vastaa tavaran soveltumisesta ostajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

3.6  Toimitusajan muutos
Myyjä on velvollinen heti  toimitusajan muutoksesta tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen  arvioidun uuden toimituspäivän. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle toimitusajan muutoksesta  mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

3.7 Välilliset vahingot
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan toimitusajan muutoksesta, viivästyksestä, tavaran virheestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten esinevahinkoa, tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1 Kauppahinta
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Mikäli hintaa ei ole sovittu on kauppahinta myyjän veloittama käypä hinta.

4.2 Maksuaika
Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika ja laskutuspäivä määräytyy tavaran valmistumisen mukaan.
Varaosien osalta  maksuajan laskenta alkaa kun varaosat ovat valmiina noudettavaksi tai niiden toimituspäivästä. Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus annettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää.

4.3 Kauppahinnan tarkistaminen
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta.
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivällä tarkoitetaan tällöin päivää, jona suomalaiset pankit myyvät ulkomaan valuuttaa.
Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia ja tarjouspäivän kurssia.
Mikäli tarjouspäivän jälkeen on sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta. Jos valuuttakurssi muuttuu laskun erääntymispäivän jälkeen eikä kauppahintaa ole tuolloin maksettu, määräytyy euromääräinen hinta kuitenkin vähintään erääntymispäivän kurssin mukaan.

4.4 Maksun viivästyminen
Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta  korkeinta laillista viivästyskorkoa laskun mukaisesta eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus periä kohtuulliset perintäkulut.

4.5 Ostajan viivästys
Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus kohdan 4.4. mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista ja varastointikuluista aiheutuvasta vahingosta.

4.6 Vakuudet
Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli hänellä on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta.

4.7 Reklamaatio ja virheen korjaaminen
Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle 7 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

5 Sopimuksen purkaminen

5.1 Ostajan oikeus purkuun
Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta  on ostajalla oikeus purkaa sopimus.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, ostajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa.

Jos kaupan kohteena oleva tavara on ns. bulkkitavara, saa ostaja purkaa kaupan vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

Mikäli ostajalla on oikeus purkaa sopimus, ostaja voi vaatia osoittamastaan välittömästä vahingosta vahingonkorvausta, jonka suuruus on enintään 20 % tuotteen verottomasta myyntihinnasta.

5.2 Myyjän oikeus purkuun
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla ja myyjän asettamassa määräajassa.
Jos ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan, myyjällä on oikeus purkaa kauppa 8 päivän kuluttua siitä, kun myyjä on kehottanut ostajaa noutamaan tai vastaanottamaan tavaran, ellei ostaja ole myyjän mainittua kehotusta noudattanut. Jos ostaja ilman hyväksyttävää syytä purkaa kaupan, tai jos myyjä purkaa kaupan ostajan sopimusrikkomuksen vuoksi, ostaja on velvollinen maksamaan myyjälle vahingonkorvausta vähintään 10 % tavaran kauppahinnasta.
Myyjällä on oikeus ilman korvausvelvollisuutta purkaa sopimus, mikäli tavaran maahantuonti tulee mahdottomaksi tai olennaisesti myyjän laskemaa kalliimmaksi Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen tai tuontia rajoittavan säädöksen tai muun viranomaistoimen johdosta (esim. tuontikatot ja -rajoitukset tai korotetut tullit).

5.3 Ylivoimainen este
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, pandemia, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.

7. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu tavaran liittämisestä tai käytöstä muussa yhteydessä kuin mihin se on yleisesti tarkoitettu.
Myyjä ei vastaa tavaran aiheuttamista välillisistä vahingoista ja myyjän vastuu välittömistä vahingoista on rajoitettu ostajan maksamaan kauppahintaan.
Kun tavara on ostajan hallinnassa tai kun ostaja on luovuttanut tavaran edelleen, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu:
a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus
b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai ostajan valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen.
Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen.
Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, on siitä heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.

8. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan kuuluu myyjälle kunnes koko kauppahinta on maksettu ja kaikki kauppaan perustuvat sitoumukset on myyjään nähden täytetty eikä ostajalla ole oikeutta luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuuteen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.

9. Ilmoitukset

Sopimukseen liittyvät ilmoitukset tulee tehdä kirjallisesti ja lähetettyjen ilmoitusten perille tulosta vastaa lähettäjä.

10. Käytetty tavara

Käytetty tavara myydään sellaisena kuin se on kaupantekohetkellä ja on ollut ostajan tarkastettavissa, eikä myyjällä ole mitään vastuuta tavaran virheestä, ellei myyjä ole antanut nimenomaista kohdan 3.4. mukaista kirjallista korjaustakuuta.

11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliset sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, erimielisyydet ratkaistaan Kauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn kotipaikka on Helsinki, Suomi ja välimiesten lukumäärä on yksi. Välimiesmenettely kieli on Suomi tai englanti, mikäli ostaja niin haluaa.
Kauppaan ja kauppaehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia poislukien lainvalintaa koskevat säännökset.
Kansainvälistä kauppalakia (1980) ei sovelleta kauppasopimukseen.

12. Voimassaolo

Nämä 1.1.2023 alkaen sovellettavat Dometal Oy:n yleiset myyntiehdot korvaavat aikaisemmat yleiset myyntiehdot ja ovat voimassa toistaiseksi.

Haluaisimme kuulla sinusta!

Ota yhteyttä.