Garanti

Garanti

Vi beviljar Multiva-lantbruksmaskinerna ett års garanti.

Garantivillkor:

1. Tillverkaren ersätter under garantitiden kostnadsfritt sådana delar som har blivit obrukbara antingen på grund av tillverkningsfel eller bristfälligt råmaterial. Garantin omfattar inte slitdelar.

2. Garantin ersätter inte skador som uppkommit p.g.a.: fel användning, bristfällig service, förändringar gjorda utan tillverkarens tillstånd, trafikolycka eller av andra orsaker som inte kan kontrolleras.

3. Garantin omfattar inte skador som inträffat vid användning av maskinen med överstor traktor.

4. Om fel som uppkommit under garantitiden har reparerats av annan än auktoriserad verkstad, ersätter tillverkaren kostnaderna enbart i det fall att man på förhand därom har överenskommit med tillverkarens representant.

5. Tillverkaren svarar inte för inkomstbortfall och andra direkta förluster som fel på maskin eventuellt förorsakat under väntetid för reparation.

Warranty

Multiva agricultural machines come with a one-year warranty.